Đại học Sư phạm Tin học

20/02/2021 493

Mã số: 7140210L2

Đào tạo cử nhân Sư phạm Tin học cho giáo viên tại các Trường phổ thông Trung học và Cơ sở, có khả năng giảng dạy tin học trong các trường phổ thông; có khả năng làm công tác tư vấn giáo dục trong các cơ sở đào tạo; làm chuyên viên tin học trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; có khả năng tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn.

Văn bằng: Bằng Cử nhân Sư phạm
Hệ đào tạo: Liên thông (VLVH)

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra