Tin học ứng dụng

29/10/2018 147

Mã số: 51480202

Đào tạo học viên thành cán bộ tin học khai thác và vận hành các hệ thống thông tin ở các tổ chức, doanh nghiệp. Người học có khả năng tiếp thu nhanh các công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin trên Internet để phục vụ công việc chuyên môn. Ngoài ra, người học có thể làm chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt các đề án công nghệ thông tin đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học.

Văn bằng: Bằng Cử nhân Cao đẳng
Hệ đào tạo: Chính qui

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra