Khoa học máy tính

29/10/2018 64

Mã số: 7480101

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính có thể làm chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt các đề án công nghệ thông tin đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học. Ngoài ra, người học có thể làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài. Làm việc tại các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin hoặc làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin.

Văn bằng: Bằng Kỹ sư
Hệ đào tạo: Chính qui

Chương trình đào tạo Chuẩn đầu ra