Chức năng và nhiệm vụ

09/02/2021 3312

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Khoa là đơn vị trực thuộc trường, có chức năng đào tạo, nghiện cứu khoa học, quản lý trực tiếp cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa. Khoa có các nhiệm vụ sau:

a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

b) Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

c) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

d) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

đ) Quản lý công chức, viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

e) Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ.

g) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

h) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho công chức, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

i) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường.

2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn.

Bộ môn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một số ngành trực thuộc Khoa, có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, trực tiếp quản lý cán bộ giảng viên trong Bộ môn. Bộ môn có các nhiệm vụ sau:

a) Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập của một hoặc một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của Trường, của Khoa.

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng nhà trường giao.

c) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa; chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường; thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn.

đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

e) Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của Bộ môn, của Khoa và của Trường theo yêu cầu của Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.

g) Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn.

II. MÔ TẢ TRÁCH NHIỆM CÁC CHỨC DANH

1. Trưởng khoa.

Quản lí chung các nhiệm vụ của khoa. Trong đó, trực tiếp quản lí các nội dung sau

a) Cán bộ giảng viên thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

b) Hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường; xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường.

c) Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

d) Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa.
Phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

2. Phó trưởng khoa

Giúp trưởng khoa trong việc quản lí các hoạt động của khoa. Trong đó, trực tiếp quản lí các nội dung sau:

a) Thay mặt Trưởng khoa, giải quyết công việc chung và giải quyết công việc do Trưởng khoa phụ trách khi Trưởng khoa đi vắng hoặc các việc được Trưởng khoa uỷ quyền.

b) Người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng.

c) Hoạt động thực tập tốt nghiệp, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

d) Công tác hành chính của khoa.

e) Công tác ISO và kiểm định chất lượng của khoa.

f) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; Các hoạt động phong trào đoàn thể của giảng viên và sinh viên.

3. Các Trưởng bộ môn.

Quản lí các nội dung sau đối với bộ môn:

a) Nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa.

b) Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học được trưởng khoa, hiệu trưởng giao.

c) Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của nhà trường.

d) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của trường và khoa.

e) Phát triển đội ngũ của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.

f) Biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạọ.

g) Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

4. Chuyên viên phụ trách quản lý học tập của sinh viên.

Tham mưu cho Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác quản lí học tập và một số hoạt động khác, cụ thể:

a) Thực hiện và phối hợp thực hiện việc sắp xếp, điều chỉnh, thay đổi thời khóa biểu đã được phê duyệt của giảng viên.

b) Theo dõi tiến độ dạy học chính quy và không chính quy.

c) Thu học phí sinh viên chính quy và học viên không chính quy.

d) Theo dõi tiến độ học chính quy và học viên không chính quy.

e) Giao, nhận bài thi chính quy và không chính quy; công tác chấm thi, phúc khảo, quản lí điểm bài thi.

f) Quản lý, theo dõi công văn đến và đi của Khoa.

g) Phụ trách tài chính khoa.

h) Trực văn phòng khoa, cập nhật website và thực hiện các nhiệm vụ hành chính được giao khác..

5. Chuyên viên phụ trách quản lý sinh viên.

Tham mưu cho Trưởng khoa, Phó trưởng khoa và thực hiện toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác sinh viên và một số hoạt động khác, cụ thể:

a) Hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; tuyên truyền phổ biến pháp luật của sinh viên.

b) Công tác hành chính về sinh viên: Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp; chỉ định Ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời, làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện; quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ của sinh viên; Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên.

c) Công tác khen thưởng và kỷ luật của sinh viên: Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo Quy chế của nhà trường; Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; Tổ chức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

d) Công tác sinh viên nội trú, ngoại trú.

e) Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên.

f) Kết hợp với Ban chấp hành liên chi đoàn phụ trách các phong trào hoạt động của sinh viên trong khoa.

g) Quản lý, theo dõi công văn đến và đi liên quan công tác sinh viên, theo dõi tài sản khoa.

h) Phụ trách báo cáo tháng và lên lịch hàng tháng theo sự chỉ đạo của trưởng khoa.

i) Thực hiện việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên, cựu sinh viên.

j) Trực văn phòng khoa, cập nhật website và thực hiện các nhiệm vụ hành chính được giao khác.

6. Giảng viên.

- Chịu sự quản lý, phân công chuyên môn của Trưởng bộ môn.

- Xây dựng, đánh giá đề cương môn học, đề cương chi tiết môn học theo sự phân công của Trưởng bộ môn.

- Biên soạn hoặc tham gia biên soạn giáo trình, bài giảng theo qui trình.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học với vai trò chủ nhiệm hoặc tham gia nghiên cứu.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn của bộ môn và các hoạt động khác của khoa và nhà trường.