Tìm kiếm
Không nhập là tìm tất cả
10/06/2021 75
Kế hoạch học kỳ hè năm học 2020-2021 (VLVH)
26/02/2021 55
Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN21A-L2, ĐHSTIN21A-L2 tại tại Trường (đợt học tháng 2,3,4,5 - 2021)
03/11/2020 41
Kế hoạch học các lớp liên thông tại CSLKĐT (học kỳ 1 năm học 2020-2021)
03/11/2020 46
Kế hoạch học các lớp liên thông tại Trường (học kỳ 1 năm học 2020-2021)
22/07/2020 40
Kế hoạch học hè lớp liên thông tại Trường (đợt học tháng 7,8,9-2020)
15/05/2020 42
Kế hoạch học liên thông tại CSLKĐT mới cập nhật (đợt học tháng 5,6,7-2020)
06/03/2020 40
Kế hoạch học lớp liên thông tại Trường (đợt học tháng 3,4,5-2020) mới thay đổi
05/03/2020 43
Kế hoạch học lớp liên thông tại Trường (đợt học tháng 3,4,5-2020) thay đổi
04/03/2020 45
Kế hoạch học liên thông tại CSLKĐT mới (đợt học tháng 2,3,4,5-2020)
05/02/2020 35
Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN18A-B_L2, ĐHSTOAN19A-B_L2 tại Trường (đợt học tháng 2,3,4 - 2020) có thay đổi
03/02/2020 33
Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN18A-B_L2, ĐHSTOAN19A-B_L2 tại Trường (đợt học tháng 2,3,4 - 2020)
03/02/2020 34
Kế hoạch học lớp liên thông tại CSLK (đợt học tháng 2,3,4-2020)
28/12/2019 33
Kế hoạch học lớp liên thông ĐHSTOAN19B_L2 tại Trường (đợt học tháng 12/2019 - 01-2020)
15/10/2019 33
Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN18A-B_L2, ĐHSTOAN19_L2 tại Trường (đợt học tháng 10,11,12/2019)
31/05/2019 29
Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN18A-B_L2 tại Trường (đợt học tháng 6,7,8/2019)
25/02/2019 31
Kế hoạch học các lớp liên thông ĐHSTOAN18A-B_L2 tại Trường (đợt học tháng 3,4,5/2019)
25/02/2019 30
Kế hoạch học các lớp ĐHSTOAN18-L2-ST - ĐHSTOAN18-L2-TV (đợt học tháng 3,4,5/2019)
03/10/2018 33
Kế hoạc học lớp ĐHSTOAN18-L2-TV (đợt tháng 10,11,12/2018)
18/07/2018 28
Kế hoạch học tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2018) (cập nhật ngày 18/7/2018)
02/07/2018 32
Kế hoạch học tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2018)
02/03/2018 32
Kế hoạch học tại CSLK (Đợt tháng 3,4,5/2018)
28/11/2017 32
Kế hoạch học Liên thông VLVH lớp ĐHSTIN17-L2 (Đợt tháng 12/2017 và 1/2018)
26/05/2017 30
Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2015, 2016 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2017) (TỔNG HỢP CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO)
15/05/2017 28
Tổng hợp phân công giảng dạy đợt tháng 6,7,8/23017 (Tổng hợp từ hệ thống)
08/12/2016 31
Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2015,2016 tại Trưởng (Đợt tháng 12/2016; 1,2,3,4/2017)
06/09/2016 29
Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2015 (Đợt tháng 9,10,11,12/2016)
18/07/2016 28
Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 (Đợt tháng 6,7,8/2016) (CÓ THAY ĐỔI)
18/06/2016 24
Kế hoạch học lớp ĐHSTIN16-L2-ST tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016)
15/06/2016 31
Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016) (TỔNG HỢP CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO) (CÓ THAY ĐỔI)
26/05/2016 30
Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016) (TỔNG HỢP CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO)
23/05/2016 29
Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 (Đợt tháng 6,7,8/2016)
10/05/2016 29
Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 tại CSLK (Đợt tháng 6,7,8/2016) (DỰ KIẾN)
07/01/2016 28
Kế hoạch học các lớp liên thông VLVH khóa 2014, 2015 (Đợt tháng 1,2,3,4/2016)
1/ 2
Quy định, Biểu mẫu >

Tại MIT

Quy định, Biểu mẫu >

Tại DThU

Hệ chính qui >

Đăng ký học phần

Hệ chính qui >

Xem thời khóa biểu

Hệ chính qui >

Xem điểm KTHK-BTL

Hệ chính qui >

Kết quả rèn luyện

Hệ chính qui >

Kết quả học tập

Hệ chính qui >

Thi đua - Khen thưởng

Hệ vừa học vừa làm >

Xem điểm KTTK-BTL

Hệ vừa học vừa làm >

Thời khóa biểu

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch học

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch thi/Lịch thi

Hệ vừa học vừa làm >

Danh sách lớp