Hội đồng Khoa MIT

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Dương Hoàng

Lý luận và PPDH Toán

Di động: 0918 055 888. Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Đã công bố 38 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.

Thư ký Hội đồng

TS. Lê Trung Hiếu

Toán giải tích; Lý thuyết tối ưu

Di động: 0985 572 881. Email: lthieu@dthu.edu.vn. Hướng nghiên cứu: Lý thuyết ổn định, điều khiển của các hệ động lực. Giảng dạy: Phương trình vi phân; Xác suất thống kê; Cơ sở lý thuyết xác suất hiện đại; Tiếng Anh cho toán, Độ đo tích phân, Giải thuật máy tính cầm tay. Đã công bố 30 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Thành viên Hội đồng

TS. Nguyễn Văn Dũng

Toán Giải tích

Di động: 0907 335 008. Email: nvdung@dthu.edu.vn. Đã công bố 64 bài báo, 0 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Thành viên Hội đồng

TS. Lê Hoàng Mai

Đại số và Lý thuyết số

Di động: 0918 331 988. Email: lhmai@dthu.edu.vn. Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số kết hợp, Lý thuyết nửa vành và nửa môđun. Các học phần tham gia giảng dạy: Đại số đại cương, Số học và lý thuyết số, Đa thức và nhân tử hóa, Phương trình nghiệm nguyên. Đã công bố 10 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.

Thành viên Hội đồng

TS. Lương Thái Ngọc

Khoa học máy tính

Di động: 0917 415 995. Tốt nghiệp Đại học năm 2007, thạc sĩ năm 2014, tiến sĩ năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu là mạng thế hệ mới như VANET, MANET và WSN. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, mạng máy tính, công nghệ web. Đã công bố 25 bài báo, 9 kỷ yếu, 10 đề tài, 2 sách.