Hội đồng Khoa MIT

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Dương Hoàng

Lý luận và PPDH Toán

Di động: 0918 055 888. Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Đã công bố 38 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.

Thư ký Hội đồng

TS. Lê Trung Hiếu

Toán giải tích; Lý thuyết tối ưu

Di động: 0985 572 881. Email: lthieu@dthu.edu.vn. Hướng nghiên cứu: Lý thuyết ổn định, điều khiển của các hệ động lực. Giảng dạy: Phương trình vi phân, Xác suất thống kê, Tiếng Anh cho toán, Độ đo tích phân, Giải thuật máy tính cầm tay. Đã công bố 27 bài báo, 0 kỷ yếu, 3 đề tài, 0 sách.

Thành viên Hội đồng

TS. Lê Xuân Trường

Lý luận và PPDH Toán

Di động: 0914 555 226. Hướng nghiên cứu là PPDH môn Toán ở Trường phổ thông, đảm trách một số chuyên đề sâu về Đại số sơ cấp và Số học. Quan tâm đến đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực. Đã công bố 12 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Thành viên Hội đồng

TS. Nguyễn Văn Dũng

Toán Giải tích

Di động: 0907 335 008. Email: nvdung@dthu.edu.vn. Đã công bố 64 bài báo, 0 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Thành viên Hội đồng

TS. Lê Hoàng Mai

Đại số và Lý thuyết số

Di động: 0918 331 988. Email: lhmai@dthu.edu.vn. Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số kết hợp, Lý thuyết nửa vành và nửa môđun. Các học phần tham gia giảng dạy: Đại số đại cương, Số học và lý thuyết số, Đa thức và nhân tử hóa, Phương trình nghiệm nguyên. Đã công bố 10 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.

Thành viên Hội đồng

TS. Trần Lê Nam

Hình học-Tôpô

Di động: 0947 306 694. Chuyên ngành nghiên cứu là Hình học – Tôpô, môn học giảng dạy gồm hình học cao cấp, hình học vi phân. Đã công bố 26 bài báo, 0 kỷ yếu, 6 đề tài, 0 sách.