Hội đồng Khoa học của MIT

Chủ tịch Hội đồng khoa học

TS. Nguyễn Văn Dũng

Toán Giải tích

Đã công bố 64 bài báo, 29 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Thư ký Hội đồng khoa học

TS. Lê Trung Hiếu

Toán giải tích; Lý thuyết tối ưu

Hướng nghiên cứu: Lý thuyết ổn định, điều khiển của các hệ động lực. Giảng dạy: Phương trình vi phân, Xác suất thống kê, Tiếng Anh cho toán, Độ đo tích phân, Giải thuật máy tính cầm tay. Đã công bố 17 bài báo, 20 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Thành viên Hội đồng khoa học

PGS. TS. Nguyễn Dương Hoàng

Lý luận và PPDH Toán

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Đã công bố 38 bài báo, 15 kỷ yếu, 3 đề tài, 3 sách.

Thành viên Hội đồng khoa học

TS. Lê Xuân Trường

Lý luận và PPDH Toán

Hướng nghiên cứu là PPDH môn Toán ở Trường phổ thông, đảm trách một số chuyên đề sâu về Đại số sơ cấp và Số học. Quan tâm đến đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực. Đã công bố 12 bài báo, 10 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Thành viên Hội đồng khoa học

TS. Lê Hoàng Mai

Đại số và Lý thuyết số

Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số kết hợp, Lý thuyết nửa vành và nửa môđun. Các học phần tham gia giảng dạy: Đại số đại cương, Số học và lý thuyết số, Đa thức và nhân tử hóa, Phương trình nghiệm nguyên. Đã công bố 10 bài báo, 9 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.

Thành viên Hội đồng khoa học

TS. Trần Lê Nam

Hình học-Tôpô

Chuyên ngành nghiên cứu là Hình học – Tôpô, môn học giảng dạy gồm hình học cao cấp, hình học vi phân. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Thành viên Hội đồng khoa học

TS. Lương Thái Ngọc

Khoa học máy tính

Tốt nghiệp Đại học năm 2007, thạc sĩ năm 2014, tiến sĩ năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu là mạng thế hệ mới như VANET, MANET và WSN. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, mạng máy tính, công nghệ web. Đã công bố 21 bài báo, 9 kỷ yếu, 4 đề tài, 1 sách.