Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Dũng

Toán Giải tích

Đã công bố 64 bài báo, 29 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Phó Trưởng Khoa

TS. Lê Hoàng Mai

Đại số và Lý thuyết số

Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số kết hợp, Lý thuyết nửa vành và nửa môđun. Các học phần tham gia giảng dạy: Đại số đại cương, Số học và lý thuyết số, Đa thức và nhân tử hóa, Phương trình nghiệm nguyên. Đã công bố 10 bài báo, 9 kỷ yếu, 5 đề tài, 0 sách.

Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hệ thống thông tin

Đảm trách các môn liên quan đến Cơ sở dữ liêu, cấu trúc dữ liệu giải thuật, phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Chi bộ

Bí thư Chi bộ
Phó Bí thư Chi bộ

TS. Lê Hoàng Mai

Đại số và Lý thuyết số
Chi ủy viên

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hệ thống thông tin
Chi ủy viên

TS. Lê Trung Hiếu

Toán giải tích; Lý thuyết tối ưu

Đoàn thể

Tổ trưởng Công đoàn
Bí thư Liên chi
Phó Bí thư Liên chi

ThS. Lê Minh Thư

Hệ thống thông tin