Lãnh đạo MIT

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Văn Dũng

Toán Giải tích

Chuyên ngành Toán giải tích. Email: nvdung@dthu.edu.vn. Đã công bố 64 bài báo, 0 kỷ yếu, 8 đề tài, 0 sách.

Phó Trưởng Khoa

TS. Lê Hoàng Mai

Đại số và Lý thuyết số

Email: lhmai@dthu.edu.vn. Lĩnh vực nghiên cứu: Đại số kết hợp, Lý thuyết nửa vành và nửa môđun. Các học phần tham gia giảng dạy: Đại số đại cương, Số học và lý thuyết số, Đa thức và nhân tử hóa, Phương trình nghiệm nguyên. Đã công bố 10 bài báo, 0 kỷ yếu, 5 đề tài, 1 sách.

Bộ môn

Trưởng Bộ môn

TS. Lê Trung Hiếu

Toán giải tích; Lý thuyết tối ưu

Email: lthieu@dthu.edu.vn. Hướng nghiên cứu: Lý thuyết ổn định, điều khiển của các hệ động lực. Giảng dạy: Phương trình vi phân; Xác suất thống kê; Cơ sở lý thuyết xác suất hiện đại; Tiếng Anh cho toán, Độ đo tích phân, Giải thuật máy tính cầm tay. Đã công bố 30 bài báo, 0 kỷ yếu, 4 đề tài, 0 sách.

Trưởng Bộ môn

TS. Lương Thái Ngọc

Khoa học máy tính

Tốt nghiệp Đại học năm 2007, thạc sĩ năm 2014, tiến sĩ năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu là mạng thế hệ mới như VANET, MANET và WSN. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, mạng máy tính, công nghệ web. Đã công bố 25 bài báo, 9 kỷ yếu, 10 đề tài, 2 sách.

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hệ thống thông tin

Đảm trách các môn liên quan đến Cơ sở dữ liêu, phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Phó Trưởng Bộ môn

TS. Trần Lê Nam

Hình học-Tôpô

Chuyên ngành nghiên cứu là Hình học – Tôpô, môn học giảng dạy gồm hình học cao cấp, hình học vi phân. Đã công bố 26 bài báo, 0 kỷ yếu, 7 đề tài, 0 sách.

Chi uỷ

Bí thư Chi bộ
Phó Bí thư Chi bộ

TS. Lê Hoàng Mai

Đại số và Lý thuyết số
Chi ủy viên

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hệ thống thông tin
Chi ủy viên

TS. Lê Trung Hiếu

Toán giải tích; Lý thuyết tối ưu

Đoàn thể

Tổ trưởng Công đoàn
Phó Bí thư Liên chi

ThS. Lê Minh Thư

Hệ thống thông tin