Tìm kiếm
Không nhập là tìm tất cả
10/06/2021 18
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ cuối, năm học 2020 - 2021
15/04/2021 22
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập HK 2, năm học 2020 - 2021
09/04/2021 15
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế Giới - CHLB Đức, năm học 2020 - 2021
23/03/2021 23
Danh sách đề nghị cấp học bổng khuyến khích học tập HK 1, năm học 2020 - 2021
25/07/2020 27
Danh sách sinh viên tốt nghiệp có điểm TBHT HK 2 cùng 4.0 được đề nghị nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2019 - 2020
23/03/2020 22
Danh sách đề nghị học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020
02/12/2019 21
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2019 - 2020
19/06/2019 21
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2018 - 2019
04/06/2019 18
Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng
23/05/2019 24
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2018 - 2019 (chưa chính thức)
02/11/2018 19
Danh sách học bổng khuyến khích học tập HK 1 năm học 2018 - 2019
05/07/2018 18
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2017 - 2018
27/04/2018 17
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 (chưa chính thức)
04/05/2016 16
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 (chưa chính thức)
19/10/2015 18
Thông báo về việc xét nhận học bổng của Doanh nghệp Tư nhân Cỏ May
28/07/2015 21
Học bổng học kỳ cuối, năm học 2014 - 2015 (DS chính thức)
14/07/2015 16
Học bổng học kỳ cuối, năm học 2014 - 2015 (đối với những lớp năm cuối ĐH khóa 2011, CĐ khóa 2012)
26/06/2015 18
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2014-2015 (Chính thức)
10/03/2015 18
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2014-2015 (Chính thức)
03/03/2015 21
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2014-2015
15/10/2014 17
Kế hoạch (Tổ chức phát học bổng Nguyễn Sinh Sắc, đợt 1 năm học 2014-2015)
29/09/2014 22
Quyết định (V/v trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt)
29/09/2014 19
Quyết định (V/v trao học bổng của Tổ chức Beautiful Mind Charity)
28/07/2014 19
Học bổng học kỳ cuối, năm học 2013-2014 (chính thức)
18/07/2014 16
Học bổng học kỳ cuối, năm học 2013-2014 (đối với những lớp năm cuối)
16/07/2014 19
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2013-2014 (chính thức)
08/07/2014 19
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2013-2014 (có thay đổi)
03/07/2014 19
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2013-2014
10/06/2014 18
Quyết định (V/v phát học bổng của tổ chức Team & Team International - Hàn Quốc)
10/06/2014 17
Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2013-2014 (Mới)
10/06/2014 17
Thông báo (V/v nhận học bổng tài trợ của tổ chức Team & Team International (Hàn Quốc) cho sinh viên vượt khó học tốt)
10/06/2014 20
Kế hoạch tổ chức phát học bổng Nguyễn Sinh Sắc đợt 2, năm học 2013-2014
1/ 1
Quy định, Biểu mẫu >

Tại MIT

Quy định, Biểu mẫu >

Tại DThU

Hệ chính qui >

Đăng ký học phần

Hệ chính qui >

Xem thời khóa biểu

Hệ chính qui >

Xem điểm KTHK-BTL

Hệ chính qui >

Kết quả rèn luyện

Hệ chính qui >

Kết quả học tập

Hệ chính qui >

Thi đua - Khen thưởng

Hệ vừa học vừa làm >

Xem điểm KTTK-BTL

Hệ vừa học vừa làm >

Thời khóa biểu

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch học

Hệ vừa học vừa làm >

Kế hoạch thi/Lịch thi

Hệ vừa học vừa làm >

Danh sách lớp