Giới thiệu về Bộ môn Công nghệ - Thông tin

10/02/2021 509


Bộ môn Công nghệ thông tin (CNTT) trực thuộc Khoa Sư phạm Toán - Tin, đảm trách chuyên ngành CNTT và Sư phạm Tin học, các học phần Tin học, Tin học ứng dụng, Tin học chuyên ngành cho các ngành học khác; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hợp tác trong lĩnh vực CNTT.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Lịch sử phát triển của Bộ môn Công nghệ thông tin bắt đầu từ năm 2003, tiền thân là Khoa Công nghệ Thông tin. Trải qua nhiều năm đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực Sư phạm và ngoài sư phạm, Khoa Công nghệ thông tin đã góp phần vào sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp. Đến năm 2013, Khoa Công nghệ Thông tin đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trước yêu cầu đổi mới để phù hợp với sự phát triển, Khoa Công nghệ Thông Tin sáp nhập với Khoa Toán học thành lập khoa Sư phạm Toán – Tin, giai đoạn này có 2 Bộ môn gồm Hệ thống Thông tin và Khoa học máy tính.

Ngày 21/03/2018, sự chuyển đổi cơ cấu và tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2017 – 2022, Bộ môn Công nghệ Thông tin được thành lập, trực thuộc Khoa Kỹ thuật – Công nghệ. Thực hiện theo đề án số 1028/ĐA-ĐHĐT, ngày 27 tháng 10 năm 2020, Bộ môn Công nghệ Thông tin sáp nhập vào Khoa Sư phạm Toán học, thành lập Khoa Sư phạm Toán - Tin.

NHÂN SỰ

Tính đến ngày 3/3/2021, Bộ môn Công nghệ thông tin có 15 giảng viên, bao gồm 06 tiến sĩ (TS), 01 nghiên cứu sinh và 08 thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau Đại học là 100%, với 40% giảng viên có trình độ Tiến sĩ.

   1. Đặng Quốc Bảo, giảng viên (GV), Tiến sĩ, Nghiên cứu sau TS

   2. Trần Lê Chân, GV, Thạc sĩ

   3. Nguyễn Thị Mỹ Dung, GV, Thạc sĩ   

   4. Nguyễn Minh Kha, GV, Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tại Pháp

   5. Trần Kim Hương, GV, Thạc sĩ

   6. Nguyễn Thị Thùy Linh, giảng viên chính (GVC), Thạc sĩ   

   7. Nguyễn Văn Lót, GV, Tiến sĩ, Nghiên cứu sau TS tại Pháp

   8. Huỳnh Lê Uyên Minh, GV, Thạc sĩ   

   9. Lương Thái Ngọc, GV, Tiến sĩ   

   10. Nguyễn Trọng Nhân, GV, Thạc sĩ   

   11. Nguyễn Thị Thanh Thảo, GV, Thạc sĩ   

   12. Lê Minh Thư, GV, Thạc sĩ   

   13. Võ Công Chương, GV, Tiến sĩ, Nghiên cứu sau TS tại Australia

   14. Nguyễn Tuấn Khanh, GV, Tiến sĩ, Nghiên cứu sau TS tại Australia

   15. Nguyễn Huỳnh Thanh Hà, GV, Tiến sĩ, Nghiên cứu sau TS tại Australia

Ngoài ra, Bộ môn còn mời giảng một số giảng viên có kinh nghiệm trong và ngoài Trường như:

   1. Nguyễn Hữu Duyệt, GVC, thạc sĩ, nguyên Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin

   2. Nguyễn Thị Ngọc Chi, GV, thạc sĩ

NHIỆM VỤ

1) Đào tạo: Nhiệm vụ chính của Bộ môn là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kỹ sư ngành Khoa học máy tính, tham gia bồi dưỡng và đào tạo nâng chuẩn chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Sư phạm Tin học; Thực hiện nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Ngoài ra, giảng viên còn tham gia giảng dạy có lớp Tin học không chuyên trong toàn Trường. Bộ môn Công nghệ thông tin được Khoa phân công quản lí chuyên môn và đảm nhận giảng dạy đối với các chương trình đào tạo sau đây:

   1. Cử nhân Sư phạm Tin học (Hệ chính quy, tập trung);

   2. Cử nhân Sư phạm Tin học (Hệ liên thông, vừa làm vừa học);

   3. Kỹ sư Tin học (Hệ chính quy, tập trung);

   4. Kỹ sư Tin học (Hệ liên thông, vừa làm vừa học).

2) Nghiên cứu khoa học: Trong thời gian qua, giảng viên của Bộ môn đã tham gia thực nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở, cấp Bộ, trong đó có nhiều công trình công bố quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus.

Giảng viên của Bộ môn

Phó Trưởng Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung

Hệ thống thông tin

Đảm trách các môn liên quan đến Cơ sở dữ liêu, cấu trúc dữ liệu giải thuật, phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Đã công bố 5 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên chính

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Khoa học máy tính

Lĩnh vực nghiên cứu về tính toán song song, khai khá dữ liệu, xử lý ngôn ngữ, máy học. Môn đảm nhiêm Hệ diều hành, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 3 kỷ yếu, 2 đề tài, 1 sách.

Giảng viên

ThS. Huỳnh Lê Uyên Minh

Hệ thống thông tin

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hệ thống thông tin tại Trường Đại học Cần Thơ. Lĩnh vực nghiên cứu là Data mining, AI. Đảm trách các môn học liên quan đến lập trình, khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu. Đã công bố 5 bài báo, 1 kỷ yếu, 1 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

TS. Đặng Quốc Bảo

Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp Đại học Cần Thơ, Tiến sĩ tại Nancy University. Hiện đang nghiên cứu sau Tiến sĩ tại France. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 2 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

TS. Võ Công Chương

Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp Đại học Sư pham Huế, Tiến sĩ tại Melbourne University. Hiện đang nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Australia. Đã công bố 0 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

ThS. Trần Kim Hương

Hệ thống thông tin

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học dữ liệu. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, công nghệ web, cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu. Đã công bố 4 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 1 sách.

Giảng viên

ThS. Lê Minh Thư

Hệ thống thông tin

Tốt nghiệp đại học năm 2009 thạc sĩ năm 2015 tại trường Học viện Bưu Chính Viễn Thông TP.HCM. Lĩnh vực nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Đảm trách các môn liên quan đến toán rời rạc, lập trình Java, Python, AI. Đã công bố 2 bài báo, 0 kỷ yếu, 0 đề tài, 0 sách.

Giảng viên

TS. Lương Thái Ngọc

Khoa học máy tính

Tốt nghiệp Đại học năm 2007, thạc sĩ năm 2014, tiến sĩ năm 2020 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu là mạng thế hệ mới như VANET, MANET và WSN. Đảm trách các môn liên quan đến lập trình, mạng máy tính, công nghệ web. Đã công bố 21 bài báo, 9 kỷ yếu, 4 đề tài, 1 sách.