THÔNG TIN

Họ và tên Lương Thái Ngọc
Học vị/ Học hàmTiến sĩ
PháiNam
Năm sinh17/06/1984
Đơn vịKhoa Sư phạm Toán - Tin, Trường Đại học Đồng Tháp
Ngoại ngữB2 - Anh Văn
Tin họcCử nhân
Thành tích21 bài báo, 9 kỷ yếu, 4 đề tài, 1 sách.

Lược xem: 235

BÀI BÁO KHOA HỌC

- Quốc tế
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), Doan Hoang (3), "FAPRP: A Machine Learning Approach to Flooding Attacks Prevention Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Networks", Wireless Communications and Mobile Computing (ISSN:1530-8677), Vol 2019 (0), 2019, 1-17.
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "AODVDC: An Improved Protocol Prevents Whirlwind Attacks in Mobile Ad hoc Network", International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548), Vol 21 (2), 2019, 333-341.
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "A Digital Certification Management Mechanisms in Mobile Ad hoc Network", Tạp chí Tin học và Điều khiển học (ISSN:2249-8958), Vol 34 (3), 2018, 199–217.
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), Doan Hoang (3), "MLAMAN: a novel multi-level authentication model and protocol for preventing wormhole attack in mobile ad hoc network", Wireless Networks (ISSN:1022-0038), Vol 25 (1), 2018, 1-18.
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), "VRA-AODV: Routing protocol detects Black hole and Gray hole attacks in Mobile Ad hoc Network", Journal of Computers (ISSN:1796-203X), Vol 13 (2), 2018, 222-235.
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "A novel algorithm based on Trust Authentication Mechanisms to detect and prevent malicious nodes in Mobile Ad hoc Network", Tạp chí Tin học và Điều khiển học (ISSN:2249-8958), Vol 33 (4), 2017, 357-378 .
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "A solution to detect and prevent wormhole attacks in Mobile Ad hoc Network", Tạp chí Tin học và Điều khiển học (ISSN:2249-8958), Vol 33 (1), 2017, 34-49.
V. T. Tu (1), L. T. Ngoc (2), "SMA2AODV: Routing protocol reduces the harm of Flooding attacks in Mobile Ad hoc Network", Journal of Communications (ISSN:1796-2021), Vol 12 (7), 2017, 371-378.
L. T. Ngoc (1), V. T. Tu (2), "Whirlwind: A New Method to Attack Routing Protocol in Mobile Ad Hoc Network", International Journal of Network Security (ISSN:1816-3548), Vol 19 (5), 2017, 832-838.
- Trong nước
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), Hoàng Đoàn (3), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 6 (15) , 2018, 191-200.
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một phương pháp xác định chi phí mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến", Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Số 3 (124) , 2018, 98-103.
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp cải tiến giao thức AODV nhằm giảm thiểu tác hại của tấn công ngập lụt trên mạng MANET", Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388), Số 11 (1) , 2018, 13-26.
Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), Hoàng Đoàn (3), "Tổng quan một số mô hình phát triển phần mềm", Tạp chí khoa học Đại học Khoa học Huế (ISSN:1859-1388), Số 9 (1) , 2017, 25-38.
Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Giải pháp nâng cao hiệu quả khám phá tuyến của giao thức AODV trên mạng Tùy biến di động", Tạp chí Khoa học ĐH Huế (ISSN:1859-1388), Số 8 (122) , 2016, 71-80.
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một số hình thức tấn công trên mạng MANET", Tạp chí Khoa học ĐH Đà Nẵng (ISSN:1859-1531), Số 9 (106) , 2016, 91-96.
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp tích hợp đăng nhập nhiều hệ thống dựa trên nền tảng web service", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 6 (84) , 2016, 169-175.
Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Một hướng tiếp cận để bổ sung dữ liệu thời gian vào hệ thống thông tin đang vận hành", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 5 (70) , 2015, 119-127.
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Đề xuất giải pháp biểu diễn cơ sở dữ liệu thời gian bằng mô hình thực thể quan hệ (ER) truyền thống", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 2 (67) , 2015, 109-120.
Label "Một giải pháp chuyển đổi từ Cơ sở dữ liệu quan hệ sang mô hình dữ liệu cho Web ngữ nghĩa", Tạp chí Khoa học ĐHSP TP.HCM (ISSN:1859-3100), Số 9 (75) , 2015, 172-180.

KỶ YẾU HỘI THẢO

Lê Đức Huy (1), Lương Thái Ngọc (2), Nguyễn Văn Tam (3), Bùi Thanh Tuyền (4), "Đánh giá ảnh hưởng của tấn công ngập lụt đến hiệu năng giao thức định tuyến AODV, AOMDV và H(AODV) trên mạng MANET", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 0 (23) , 2020, 54-58.
Lê Đức Huy (1), Lương Thái Ngọc (2), Võ Thanh Tú (3), "Giao thức định tuyến an ninh sử dụng cơ chế xác thực mật khẩu sử dụng một lần", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam), Số 0 (12) , 2019, 176-183.
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Lương Thái Ngọc (2), Nguyễn Thị Ngọc Chi (3), Trương Thị Hoàng Oanh (4), "Đề xuất giải pháp cải tiến mô hình thực thể quan hệ (ER) để biểu diễn cơ sở dữ liệu quan hệ phân tán", Hội nghị NCKH Khoa Sư phạm Toán - Tin (Khoa SP Toán - Tin Trường Đại học Đồng Tháp), Số 4 () , 2018, xx-xx.
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp phát hiện t ấn công ngập lụt trên mạng MANET sử dụng thuật toán phân lớp", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 21 (1) , 2018, 117-124.
Lương Thái Ngọc (1), Lê Vũ (2), Võ Thanh Tú (3), "Phân tích hiệu quả an ninh của hai giao thức SAODV và ARAN trên mạng MANET", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam), Số 11 (1) , 2018, 413-421.
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một giải pháp an ninh cho mạng MANET sử dụng chữ ký số", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 20 () , 2017, 143-148.
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Giải pháp phát hiện tấn công ngập lụt trên mạng MANET", Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam), Số 9 () , 2016, 165-172.
Lương Thái Ngọc (1), Võ Thanh Tú (2), "Một số giải pháp an ninh trên mạng MANET", Một số vấn đề tiên tiến trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SAICT) (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế), Số 1 (1) , 2015, 1-10.
Lương Thái Ngọc (1), "Đề xuất giao thức AODVSC2 nhằm chống tấn công lỗ đen trên mạng MANET", Một số vấn đề chọn lọc trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông (@), Hội nghị có phản biện và chỉ số ISBN (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Số 17 () , 2014, 56-61.

SÁCH, GIÁO TRÌNH

Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), Lê Vũ (3), Lê Quang Minh (4), Nguyễn Thị Thùy Linh (5), Trần Kim Hương (6), "Mô phỏng mạng MANET với NS2: Định tuyến và An ninh", NXB Đại học Huế, 206 (Trang), 2020.

ĐỀ TÀI KHOA HỌC

Võ Thanh Tú (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET", 2016-2018, cấp quản lí: Cấp Bộ (Hoàn thành).
Lê Vũ (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu năng giao thức định tuyến trên mạng tùy biến di động", 2016-2018, cấp quản lí: Cấp Bộ (Hoàn thành).
Nguyễn Thị Thùy Linh (1), Lương Thái Ngọc (2), "Nghiên cứu một số giải thuật khai phá dữ liệu và ứng dựng xây dựng website quản lý bài báo khoa học tại Trường Đại học Đồng Tháp", 2016-2018, cấp quản lí: Cấp Cơ sở (Hoàn thành).
Lương Thái Ngọc (1), Nguyễn Hữu Duyệt (2), "Đề xuất giải pháp lưu trữ cơ sở dữ liệu khoa học của giảng viên tại Trường Đại học Đồng Tháp trên nền tảng web ngữ nghĩa", 2015-2016, cấp quản lí: Cấp Cơ sở (Hoàn thành).

GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hình thức khen thưởngNămĐơn vị cấp
Bằnng khen - Giải nhì cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 2004Cấp Bộ
Bằnng khen - Giải Khuyến khích hội thi Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc Vifotec 2005Cấp Bộ
Bằnng khen - Sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập 2005Cấp Tỉnh

HƯỚNG DẪN THẠC SĨ, TIẾN SĨ